Velikonoční dílna

 

Vyberte si jednu událost, která se stala u Ježíšova hrobu, ale může jich být i více nebo i všechny. Vyberte si také způsob, jak tuto událost zpracujete.

Příběh můžete: 

  • Přečíst nahlas, přečíst a doprovodit různými zvuky nebo přečíst v rolích a nahrát na mobil.
  • Nakreslit nebo jinak výtvarně zpracovat (vymodelovat, vystřihnout, ušít, sestavit z igráčků, vytvořit koláž…)
  • Nakreslit jako komiks a nafotit nebo naskenovat.
  • Nakreslit jako komiks a zároveň přečíst a poskládat jako video.
  • Zahrát v rolích a natočit video.
  • Příběh úplně přepsat a aktualizovat.
  • Nebo cokoli vás napadne.Máme jen tyto podmínky:

  • Nesmíte se u toho (moc) pohádat.
  • Musíte nám své dílo poslat do konce dubna na redakceduhy@gmail.com.Vaše zpracování, pokud nám to bude technicky možné, zde zveřejníme, aby z vaší práce mohli mít i další lidé radost.

Potom si zasloužíte odměnu! Pět nejlepších nápadů, které vybereme, odměníme knihou Anny Wolz: Gyps. Aneb jak za jeden den zachránit svět. Dalších pět dostane publikaci Pokoj vám od Olgy Tenkové a Jany Baladové a ani další nezůstanou bez odměny.

Pohřeb Ježíše
podle Jana 19, 38–42

Josef z Arimatie byl Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál. Přesto požádal Piláta, aby směl Ježíšovo tělo sundat z kříže. Když k tomu dal Pilát souhlas, Josef šel a tělo sňal.
Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl nádobu vonného oleje. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak to tehdy bývalo při pohřbu zvykem.
V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože už byl večer a hrob byl blízko.


Farizeové pečetí hrob
podle Matouše 27, 62–66

Nazítří, v den po pátku, shromáždili se židovští duchovní u Piláta a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník“ – mysleli tím Ježíše – „řekl ještě za svého života: ‚Po třech dnech budu vzkříšen.‘ Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první.“
Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“
Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.


Anděl odvalil kámen
podle Matouše 28, 1–8

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví.
Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“
Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí to běžely oznámit učedníkům.


Proč hledáte živého mezi mrtvými
podle Lukáše 24, 1–11

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu ženy s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.
A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“
Tu si vzpomněly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům.
Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.


Petr a Jan u hrobu
podle Jana 20, 1–10

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl složený na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.


Marie Magdaléna hledá mrtvého Ježíše
podle Jana 20, 11–18

Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Zeptali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli Ježíše a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“
Myslela, že je to zahradník, a odpověděla: „Jestli jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘.
Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, ale jdi k mým přátelům. Pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“

 

zpět