Magický adventní čas?

 

V šestém čísle časopisu Duha najdete mimo jiné i příběh vzniku adventního věnce, tradičního průvodce adventním časem, byť jen v posledních necelých dvou stech letech. Našel si cestu nejen do křesťanských rodin a domácností, ale vlastně všude. Johann Heinrich Wichern chtěl jako sociální pedagog nabídnout smysluplné prožití doby před Vánoci dětem, které pobývaly v sirotčinci, a to především s ohledem na jejich vzájemné sociální vazby. U adventního věnce společně trávili večery – zpívali, modlili se, vyprávěli si. Den za dnem intenzivnější světlo svící – bylo jich tehdy tolik, kolik dnů zbývalo do Vánoc – provázelo vzrůstající očekávání Vánoc dětí, které se každý večer netrpělivě vyptávaly, jestli už ty Vánoce budou zítra, a když ne, tak za jak dlouho. Možná stojí za to znovu si připomenout tuto původní myšlenku, kterou setkání kolem adventního věnce mělo – lidskou sounáležitost a očekávání mnoha generací biblických rodin a rodů, sounáležitost nejen lidí mezi sebou, ale také Boha s lidmi a lidí s Bohem.

Kdesi hluboko v nás však žije nejen křesťanská tradice, ale i tradice předkřesťanských předků. Její vnímání duchovních kvalit bylo v mnohém spojené s materiálním světem. Byl to konkrétní kámen nebo strom, který měl energii, a pro ni byl vyhledáván. Spiritualita tak měla a dodnes má formu, kterou provází magické vnímání a užívání předmětů. Je mnoho lidí, kteří takováto magická místa vyhledávají a umí o nich dlouho vyprávět, někdy v kombinacích, nad kterými mě nejednou zůstává rozum stát. Pravda, křesťanství tyto tradice v jistém smyslu „pokřtilo“ a s rozšiřováním křesťanství mezi Slovany, Germány nebo Galy se tak začala rozvíjet i jistá forma „zprostředkova­telské“ zbožnosti. Bůh byl přece tak svatý a nedostupný a my tak nehodní, že potřebujeme prostředníky. Kult světců, úcta k relikviím nebo poutě na duchovní místa jsou jen nejzřetelnějšími momenty, které v době přechodu mezi starověkem a středověkem prostoupili křesťanskou zbožnost. Dodnes žije tato spiritualita v lidové zbožnosti křesťanství. Máme nereflektovanou potřebu jezdit na ta poutní místa, mít tu medailku, sáhnout si na tu sošku, vidět toho duchovního… Nedávno jsem slyšel v rozhlase v předvánočním čase ženu, která v souvislosti s adventním věncem a jeho tradicí začala rozvíjet myšlenky o tom, kterou svíci je třeba zapálit dříve a proč a jaký to má význam a… Jako by bez toho advent nebyl požehnaným časem a minul se našimi očekáváními. Položil jsem si znovu otázku po magičnosti nejen adventního času, ale i křesťanství. Je křesťanství magické?

Určitě tyto úvahy provázející zpředmětnění a mechaničnost křesťanských tradic a rituálů – jako například adventního věnce – nahrávají hluboké přirozenosti v nás. Je totiž snadnější přenést zodpovědnost na něco nebo někoho druhého. Je snadnější mít na děním moc a „zařídit“ požadovaný účinek. I když se tyty projevy objevují i mezi křesťany a mnozí v takovýchto souvislostech prezentují i svou víru a mluví o viděních a duchovních zážitcích, které tak zakoušejí, je křesťanství skutečně magické? Když si přečtu o původní tradici adventního věnce a o dětech, které se kolem něj sešly, když uslyším vánoční evangelium o Bohu, který se stal člověkem, znovu žasnu nad tím, jak je křesťanství vlastně velmi pragmaticky lidské. A věřte, že tato cesta do Božího království – na rozdíl od zástupné magičnosti – není snadná, protože není vůbec snadné být s druhými a vidět v druhých a ve vztahu k nim naplnění křesťanské víry. Karel Rahner s hlubokým vhledem formuloval větu, nad kterou se stojí opakovaně zamyslet. Mluví o tom, že od té doby, co se Bůh stal člověkem, je veškerá teologie také antropologií. Pro náboženské vzdělávání se otevírá i další téma, totiž jakým způsobem rozvíjíme svou schopnost porozumět symbolům. Ilustrativní užívání předmětů pro vysvětlení náboženských témat je nejen nedostačující, ale především otevírá dveře k magickému chápání třeba i gest, které provázejí slavení liturgie.


Literatura Benke, Christoph: Kleine Geschichte der christlichen Spiritualität, Freiburg i. B. 2016
Muchová, Ludmila: Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů, Brno 2005
Rahner, Karl: Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg i. B. 1984