Venco, Vašku, Václave

 

SVATÝ VÁCLAV A UMĚNÍ SPOJOVAT
Tomáš C. HavelV časopise Duha, který se tematicky věnuje postavě svatého Václava (Duha 2 2018/2019) je uveřejněn text, který obrazným způsobem vystihuje podstatu jeho života. Nadepsán je „S rukou na klice“, protože podle vyprávění se život knížete Václava završil právě ve chvíli, kdy otevíral dveře kostela. Na jejich jedné straně byl sakrální prostor, kam lidé přicházeli, aby se setkali s Bohem, o kterém věřili, že je nadmíru dobrý, na druhé straně dveří byli kumpáni vlastního bratra, nevraživost, zloba a závist. Dveře – a protože se pohybujeme v žánru legendy vlastně svatý Václav sám – je místem, kde se lidská velikost setkává s lidskou malostí a kde se kultura života setkává s kulturou smrti. Legenda jakožto specifický literární druh, který umí v příběhu pojmenovat typický rys života člověka-křesťana a učinit z něj vzor k následování, nám vykresluje svatého Václava s rukou na klice jako člověka, který spojoval. A osvojit si toto umění bylo pro naše předky následováníhodným Václavovým odkazem.

Vyprávění o Václavově smrti však také odhaluje realitu života. Žít v jednotě a v porozumění není samo sebou. Je to úsilí, které často naráží na uzamčené dveře, nepochopení, protichůdné zájmy. Můžeme oprávněně hovořit o umění spojovat. Umění aktuální ve všech dějinných obdobích. Když jsem si tento výraz zadal na internetu do vyhledavače, ukázaly se mi články na téma „umění spojuje“. Nejprve mě to trochu překvapilo, ale pak se mi tato slovní hříčka zalíbila.

Staří řečtí filozofové ve své nauce o transcenden­táliích tvrdí, že každému jsoucnu jsou vlastní tři základní rysy. Hovoří o „unum“, „verum“ a „bonum“, tedy o „jednom“, „pravdivém“ a „dobrém“. Františkánský středověký teolog Bonaventura z Bagnoregia rozšířil toto spektrum ještě o „pulchrum“, tedy „krásné“. To je jednotou pravdivého a dobrého. Krása je vskutku krásná.

V románu Idiot píše Dostojevský o tom, že „krása spasí svět“. Když se zeptáme jak, dostáváme odpověď, že krása přivádí člověka k lásce.

V Evangelii gaudium píše papež František: „Je dobré, aby každá katecheze věnovala zvláštní pozornost ‚cestě krásy‘ (via pulchritudinis). Zvěstovat Krista znamená ukazovat, že věřit v něj a následovat jej není jenom pravdivá a spravedlivá věc, ale také věc krásná, jež je schopna naplnit život novým jasem a hlubokou radost i uprostřed zkoušek. Z tohoto pohledu lze všechny výrazy autentické krásy považovat za cestu, která napomáhá setkání s Pánem Ježíšem.“ (EG 167)

Krása, jakkoliv je abstraktním pojmem, získává z výše řečeného zřetelnější obrysy. Je buď kvalitou přítomnou v nějakém jsoucnu (člověku, krajině, písni, myšlence) nebo je záležitostí přístupu člověka k věci. Immanuel Kant hovoří o nezainteresovaném zalíbení, tedy o vztahu, který vylučuje jakýkoliv praktický zájem o věc. Krása zve k postoji, který je ve vztahu k druhému charakterizován odvahou nechat být. Tím se otevírají dveře obdivu, úžasu, překvapení, ale také porozumění. Je tedy možné, že by cit pro krásu byl jedním ze základních předpokladů pro umění spojovat?

Téma, ke kterému jsme trochu oklikou dospěli, je otázkou vzájemného vztahu estetické výchovy a náboženského vzdělávání. Ve škole se vyučuje výtvarná výchova, která má ambici rozvíjet také estetickou stránku člověka, je však často omezena na jména, místa, data neboli historického průvodce dějinami výtvarného umění, případně prostorem pro kreativitu. Přitom kultivace citu pro krásu, estetická výchova předpokládá především schopnost odhalovat smysl pro symboly. To je specifické pole náboženské výchovy. Zatímco analytické vědy vidí jednu věc vedle druhé, estetická vize vidí jednu věc v druhé; věc není odlišena od druhé, ale stává se symbolem jiné věci a hmotné věci zjevují ideje, které se do nich vtělují. (srov. Špidlík – Rupnik) Je žádoucí provázet člověka ve schopnosti dívat se a vidět. Porozumět řeči symbolů. Náboženské vzdělávání má potenciál prohloubit cit pro krásu a mělo by jej vědomě rozvíjet.

Pak se může stát, že když otevřeme dveře některého kostela, neobklopí nás náboženský nevkus a kýč, ale budeme uchváceni Krásou, protože budeme vidět třeba trochu i Václavovým pohledem, a ta chvíle, kdy vezmeme za kliku, nás spojí s Bohem.

Literatura
Papež František, Evangelii gaudium, Praha 2014
Špidlík, Tomáš – Rupnik, Marko I.: Integrální poznání. Symbol jako nejdokonalejší výpověď. Olomouc 2015

 

zpět