Minibible

 

■ DUHA O BIBLI

Co víš o Bibli?


Příběhy z Ježíšova života

■ OBSAH ČÍSLA

STARÝ ZÁKON
Stvoření světa
Abraham důvěřuje Bohu
U Abrahama jsou hosté
Bůh zachraňuje
Bůh dává lidem návod na dobrý život
Bůh se o mě stará
Král pokoje

NOVÝ ZÁKON
Ježíšovo narození
Ježíš v chrámě
Ježíšův křest
Povolání učedníků
Otče náš
Modli se s důvěrou
Blahoslavenství
Zlaté pravidlo
Největší přikázání
Milosrdný Samařan
Skutky milosrdenství
Utišení bouře
Podobenství o hořčičném zrnu
Ježíš žehná dětem
Milosrdný otec
Uzdravení slepého
Ježíš je hostem u celníka Zachea
Vjezd do Jeruzaléma
Poslední večeře
Ježíš v zahradě
Ježíš je zatčen
Petr zrazuje Ježíše
Ježíš je odsouzen
Ježíš je ukřižován
Ježíš umírá
Ježíš je pohřben
Zpráva o Ježíšově zmrtvýchvstání
Učedníci jdou do Emauz
Pokoj vám!
Ježíš odchází k Otci
Seslání svatého Ducha
Všichni jsme jedno tělo