Síť, která spojuje

 

PAPEŽ FRANTIŠEK A SÍŤ FARNOSTI
Tomáš C. HavelTéma prvního čísla časopisu Duha „Síť, která spojuje“ souvisí se začátkem školního roku a chce podpořit myšlenky a nabídnout činnosti, které přispějí k uvědomění si skutečnosti, že jsme jeden na druhého odkázání a že společně jsme silní. Pro dobrý start ve škole nebo ve skupině dětí, které se budou celý rok setkávat při výuce náboženství nebo katechezi, je to téma žádoucí a užitečné.

V časopise se hovoří mimo jiné také o dvou biblických textech, které jsou v původním významu vztaženy na společenství křesťanů. Ve Skutcích apoštolů (4, 32–37) se píše o obci věřících, „která byla jedno srdce a jedna duše“ a apoštol Pavel hovoří o „jednom těle, které má mnoho částí“ (1 Kor 12, 12–31). Jsme nejen jako lidé, ale i jako křesťané odkázáni jeden na druhého. Každý s jeho schopnostmi a obdarováními, ale i slabostmi a nedostatky. Co to může znamenat pro farnost? Nebo lépe pro nás křesťany patřící do farního společenství? Ti, kdo se zabývají podrobněji dějinami církve a teologií, nemohou opomenout nejvýznamnější událost posledních desetiletí – Druhý vatikánský koncil. Tehdejší papež Jan XXIII. si přál otevřít v „budově“ církve okna, aby jí mohl vanout svěží vítr a ona se stala srozumitelnější pro dnešní svět a rozumějící dnešnímu světu. Vypráví se, že když byl dotázán, co svoláním koncilu sleduje, došel k oknu, otevřel jej a řekl „aggiornamento“. Volbou papeže „z druhého konce světa“, jak okomentoval své zvolení sborem kardinálů papež František v den své volby 13. 3. 2013, otevřela církev okna v jistém smyslu opět – tentokrát směrem mimo Evropu – a začal jí opět vanout osvěžující vítr. To, o čem texty koncilu programově hovoří, získává v osobě a stylu komunikace a jednání současného papeže srozumitelné obrysy. Někdy se může zdát, že papeži Františkovi rozumí více lidé nepřímo spojeni s církví, než mnozí z křesťanů.

„Dobrý vítr“ (Buenos Aires), je nejen místo, odkud Jorge Mario Bergolio přišel, ale především obraz dynamiky a svěžesti mladé a živé církve, ve které vyrostl. V Jižní Americe v současnosti žije asi 42 procent všech katolíků celého světa (v Evropě je to procent 25), a tak vzbudila jeho volba nemalé očekávání i pro „stárnoucí“ Evropu.

Vše začalo hned v onen středeční večer, kdy se nad Sixtinskou kaplí vznesl bílý dým oznamující, že kardinálové zvolili nového nástupce apoštola Petra. Chvíle, kdy se papež František sklonil před shromážděnými věřícími jako římský biskup s prosbou o modlitbu za něho a s pozváním jít cestou společně, patří k nezapomenutelným vzpomínkám. Jeden z komentářů, které bylo možné v následujících dnech číst, hovořil o tom, že to vypadalo, jako by kardinálové zvolili papežem „faráře od vedle“.

Co mohou dva výše zmíněné biblické obrazy znamenat pro naše naši farnost a místo každého z nás v ní, nakonec s ohledem na inspiraci, kterou přináší tento „farář“. Připomeňme si jednu ze změn paradigmatu, který koncil přinesl. Týká se sebeporozumění církve v dnešním světě. Ta je vyjádřena – stručně řečeno – v přechodu od jejího pyramidálního uspořádání, kdy je na vrcholu papež, pak biskupové, kněží a až v základně pak prostí věřící, k modelu označovaném slovem communio, kdy je papež ne vrcholem pyramidy moci a autority, ale prvním mezi rovnými jako biskup římský. Celé společenství církve je pozváno koncilem k tomu, aby se tento kolegiální model promítl zřetelněji do jejího života i právě v těch nejmenších farnostech. Obraz putujícího Božího lidu je vedle „jednoty srdce a duše“ nebo „jednoho těla“, obrazem vzájemné komplementarity a důležitosti, jaká přísluší jak papeži nebo biskupovi, tak poslednímu věřícímu křesťanu v nejmenším zapomenutém kostele. Zkrátka potřebujeme se navzájem.

V jistém smyslu v sobě jak pyramidální model chápání církve, tak model communio zrcadlí legitimní napětí vycházející z trojjediného pojetí Božství v křesťanství. Položíme-li akcent na Boží jedinost, najdeme její reálné domyšlení v zmíněném vrcholu pyramidy, ze které vše v hierarchickém uspořádání směřuje až k jednotlivým věřícím. Položíme-li akcent na model společenství a vzájemný vztah tří svébytných osob v Trojici, promítne se nám to v kolegiálním uvažování, které neubírá nic z jedinečnosti nikoho z křesťanů.

Trefně pojmenovává rozdíl mezi těmito dvěma paradigmaty příběh polského filozofa Józefa Tischnera, který ve své knize Divadlo pro anděly zmiňuje Tomáš Halík.

Polský filozof Józef Tischner začíná svůj esej o víře vyprávěním o konfliktu mezi farářem a umělcem, který měl vytvořit oltářní obraz pro nový kostel svatého Alberta Chmielowského. Podle představ faráře drží bratr Albert bochník chleba nad hlavami chudých a rozdává z něj krajíce do jejich napřažených rukou. Oproti tomu umělec chtěl namalovat světce, jak se sklání před chudým, z něhož k němu vychází Kristus. Dvojí pojetí obrazu – Albert rozdává chléb chudým, anebo Albert objevuje Krista v chudém, jemuž slouží, a to právě tím, že mu slouží – reprezentuje zmíněné dvojí možné chápání církve a křesťanství. V prvním případě církev sebe samu vnímá jako coby majitelku Krista, pravdy, víry – a proto „seshora“ může dávat, z toho, co již „vlastní“. V druhém případě církev žije ze služby Kristu k dobru druhých. Halík zde trefně pojmenovává z jiného úhlu pohledu ještě další rozměr, totiž postoj, který určuje atmosféru, v jaké se křesťanský život děje. Tato změna paradigmatu sebeporozumění církve se postupně nutně promítá a přenáší do jejího vnitřního života. V liturgii se to stalo očividným velmi snadno, když se změnilo uspořádání prostoru, v jakém ji jako křesťané slavíme. Oltář se stal středem slavícího společenství, liturgie se začala slavit věřícím srozumitelným jazykem nebo se na ní aktivně spolupodílí více zúčastněných. Není už jen souborem liturgických úkonů, které kněz konal na vrcholu lodi kostela.

Změna paradigmatu se pak ale také promítá i do reflexe, kterou církev uskutečňuje vůči společnosti, ve které žije a které je součástí. Vědoma si své identity se stává partnerem dialogu s autoritami a organizacemi spoluutvářejícími společnost. Má například i své zastoupení v Bruselu nebo při OSN. V dnešním pluralitním a globalizovaném světě by bylo nevěrohodné a úsměvné, kdyby se církev chtěla stát nejvyšší autoritou společenského dění. Její autoritou je služba a pozornost zvláště k těm nejopomíjenějším, jako projev kultury života. To dává našemu svědectví evangeliu autenticitu a věrohodnost. Podobně to platí i o prostředí konkrétních obcí a měst. Jsme jako farní společenství partnery spolupodílejícími se na životě v obci a třeba i nabízejícími konkrétní řešení jejích problémů? Zmíněná vzájemná provázanost ve společenství křesťanů, o které uvažujeme a která má své místo i v konkrétním prostředí farnosti, není jen sdílením radostí a úspěchů, ale i nesením obtíží a zármutku. Tuto skutečnost připomíná papež František v listu Božímu lidu datovaném v srpnu 2018, který začíná slovy apoštola Pavla: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.“ (1 Kor 12, 26) V listu hovoří o bolesti a zahanbení, s jakou se stále častěji setkáváme, když se veřejně mluví o mnoha případech zneužívání dětí představiteli církve. Papež píše o tom, že „utržená zranění se nikdy nevytratí a nutí nás tyto hrůzné činy rozhodně odsoudit a také spojit síly, abychom tuto kulturu smrti vykořenili.“ Dále pak vyzývá k zásadním změnám, které je nutné uskutečnit a „je nezbytné, aby se každý pokřtěný cítil do této tolik potřebné církevní i společenské proměny vtažený.“ Papež počítá s každým z věřících. „Nelze si ovšem představit proměnu našeho jednání v církvi bez aktivní účasti všech, kdo tvoří Boží lid.“ (…) „Zřetelně se to projevuje ve zvláštním způsobu, jak chápeme autoritu v církvi – ve způsobu vlastním mnoha společenstvím, kde docházelo k pohlavnímu zneužívání i ke zneužívání moci a svědomí. Jedná se o klerikalismus, tedy postoj, který ‚nejenže znehodnocuje osobnost křesťanů, ale navíc se u něj projevují sklony podceňovat a umenšovat křestní milost, kterou Duch Svatý vložil do srdce našeho lidu.‘ (Dopis kardinálu Marku Quelletovi, předsedovi Papežské komise pro Latinskou Ameriku (19. 3. 2016) Bez ohledu na to, zda ho prosazují sami kněží, anebo laici, působí klerikalismus v těle církve rozštěpení, a to je živnou půdou pro mnohá zla, která dnes odsuzujeme. Říci ‚ne‘ zneužívání znamená říci také rozhodné ‚ne‘ všem podobám klerikalismu.“ Tolik papež František v listu, který je možné číst jako veliký apel každému věřícímu křesťanu, kterému není lhostejné společenství církve a její svědectví evangeliu v dnešním světě.

Vědomí vzájemné provázanosti v rámci farního společenství v naší současnosti – přijmeme-li toto pozvání „faráře od vedle“ – a zároveň naše spoluzodpovědnost za církev v nejširším kontextu může mít jednoduchou aplikaci. Neživit svým postojem bujení klerikalismu na těle církve. Jak jej poznat? Jednoduchou definicí by mohlo být, že klerikalismus je postoj a jednání, které neslouží kněžstvím, ale které si slouží kněžstvím. Samozřejmě nejprve tím služebným, ale možná i tím kněžstvím, které máme v jeho obecné rovině díky křtu.

Literatura:
Halík, Tomáš: Divadlo pro anděly. Praha 2010
Pospíšil, Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi. 2. vydání. Praha/ Kostelní Vydří 2007
List papeže Františka Božímu lidu. https://cbk.blob.core.windows.net/…imu-lidu.pdf (stav 28. 8. 2018)

 

zpět